Beste leden van Z&PC De Spatters.
Zoals bekend is de Algemene Ledenvergadering uitgesteld.
Inmiddels hebben we de datum van de ALV vastgesteld op maandag 2 juli om 20.30 uur (aanvang 20.15).

Agenda

Aanvang 20.30 uur Zaal op 20.15 uur

 1. 20.30 Opening:
 2. 20.30 Vaststellen Agenda:
 3. 20.35 Mededelingen en ingekomen stukken:
 4. 20.35 Notulen ALV 10 april 2017
 5. 20.40 Uitreiking Aanmoedigingsbeker
 6. 20.45 Uitreiking Waarderingsbeker
 7. 20.50 Jaarverslagen afdelingen en algemeen secretariaat:
              a. Zwemmend Redden
              b. Masters
              c. Trimzwemmen
              d. Synchroonzwemmen
              e. Waterpolo
              f. Selectie en Recreatief
 8. 20.55 Financieel jaarverslag 2017:
              a. Stukken worden bij binnenkomst uitgereikt.
              b. Jaarrekening wordt doorgenomen.
 9. 21.10 Vaststelling contributie 2018:
 10. 21.15 Vaststellen begroting 2018:
 11. 21.20 Verslag Kascommissie:
              a. Linda Boxma, Anton Koekkoek en Roelof Broekman hebben de stukken gecontroleerd.
 12. 21.25 Benoeming kascommissie: Aftredend Linda Boxma
 13. 21.30 Samenstelling bestuur
 14. 21.40 Pauze (tot 21.20)
 15. 21.50 Rondvraag (in de pauze ingeleverd)
 16. 21.55 Uiteen in groepen met invulling commissies en toekomst Z&PC de Spatters
 17. 22.15 Korte samenvatting per groep
 18. 22.30 Sluiting.

 

Hou de datum vrij in je agenda; we hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur